top of page

Asakusa Horiyasu Works in Progress 

Suimonyaburi and Dragon

Kumonryuu Shishin

Monjyu Bosatsu

Kintaro wrestling a carp, cherry blossoms, Munewari.

Kaosho Rochishin