Asakusa Horiyasu Works in Progress 

Suimonyaburi and Dragon

Kintaro wrestling a carp, cherry blossoms, gaku.

Susanoo no Mikoto and Dragon

Susanoo no Mikoto and Dragon

Nyunryuu Kosonsho

Suimonyaburi

Oniwakamaru and Koi